อายิโนะโมะโต๊ะ จับมือ Trash Lucky ผุดแคมเปญ “เก็บดีมีสุข” ตอกย้ำเจตนารมณ์ความรับผิดชอบของผู้ผลิตกับการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน สู่เป้าหมายการลดขยะพลาสติกเป็นศูนย์ ภายในปี 2573


เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย มร. เค็นจิ ฮะระดะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ศรชัย กุสันใจ กรรมการ ร่วมกับ ณัฐภัค อติชาตการ  กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง Trash Lucky เปิดตัวโครงการ“เก็บดีมีสุข” (Waste to Worth for Well-Being) กับ Trash Lucky พร้อมลุยภารกิจทำให้คนไทย “อยู่ดีมีสุข” ตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการจัดการกับปัญหาขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม สอดรับกับเป้าหมายในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลง 50% ภายในปี 2573 ให้สำเร็จ ด้วยการเดินหน้าจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน มุ่งเก็บกลับบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะขยะจากชุมชนที่จัดเก็บและนำไปจัดการต่อได้ยาก ผ่านสตาร์ทอัพนวัตกรรมขยะให้โชค เปลี่ยนขยะให้เป็นขุมทรัพย์ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการแยกขยะให้กับภาคครัวเรือน ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะที่จะถูกทิ้งไปสู่ทะเลหรือฝังกลบได้ต่อไป โดยงานเปิดตัวโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ลานกีฬาชุมชนครัวใต้ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

            สำหรับโครงการ “เก็บดีมีสุข” (Waste to Worth for Well-Being) ชวนชุมชน เก็บ แยก แลก ลุ้น กับ Trash Lucky นับเป็นการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความยั่งยืนร่วมกับชุมชนในการจัดการกับปัญหาขยะพลาสติก ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ กับสตาร์ทอัพนวัตกรรมขยะให้โชคอย่าง Trash Lucky โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงผลกระทบของมลพิษขยะที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ พร้อมสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะให้กับคนไทย ผ่านแพลตฟอร์มที่ทุกคนสามารถร่วมจัดการขยะรีไซเคิลได้ด้วยตัวเอง ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ขยะแลกแต้ม เก็บดีมีสุข” สร้างความสนุกแบบลุ้นๆ ในการแยกขยะรีไซเคิลเพื่อลุ้นทองคำ ซึ่งนอกจากจะช่วยเปลี่ยนมุมมองให้ภาคชุมชนเห็นคุณค่าของขยะมากขึ้นแล้ว ยังสามารถช่วยลดปริมาณการทิ้งขยะลงสู่ทะเลหรือฝังกลบ อันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพลิกฟื้นสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสังคมอยู่ดีมีสุขที่ยั่งยืนร่วมกันได้อีกด้วย โดยโครงการดังกล่าวได้มีการดำเนินการร่วมกับผู้นำชุมชน และตัวแทนเขตของชุมชนต้นแบบนำร่องทั้ง 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนแฟลตสิริสาสน์ ชุมชนทอผ้า และชุมชนครัวใต้ ซึ่งขยะที่ได้จากชุมชนจะมีการนำไปจัดการต่อด้วยการรีไซเคิล และเปลี่ยนเป็นพลังงานเชื้อเพลิง ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พัฒนาและต่อยอดความยั่งยืนโดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยแนวคิดในการเก็บกลับและคัดแยกขยะพลาสติกผสม (Mixed plastic waste) ของอายิโนะโมะโต๊ะ เกิดจากการที่บริษัทฯ เล็งเห็นว่าขยะพลาสติกประเภทดังกล่าวมักไม่ได้รับการคัดแยกและจัดการที่เหมาะสม เนื่องจากนำไปรีไซเคิลต่อได้ยากและไม่มีมูลค่าในท้องตลาด สุดท้ายจึงนิยมนำไปฝังกลบหรือกลายเป็นขยะปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำและทะเล ด้วยเหตุนี้ อายิโนะโมะโต๊ะจึงได้ร่วมมือกับ Trash Lucky ผลักดันโครงการ “เก็บดีมีสุข” โดยใช้หลักการ 3Rs (Reduce-Reuse-Recycle) คัดแยกและเก็บขยะประเภทดังกล่าวไปทำเป็นเชื้อเพลิง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะควบคู่ไปกับการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ซึ่งช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับสังคมไทย

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ยังคงเดินหน้าต่อไปในการดำเนินธุรกิจภายใต้ปณิธานความมุ่งมั่นของบริษัทฯ รวมถึงการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำในการสร้างความอยู่ดีมีสุข (Leading in creation of Well-Being) อันจะนำไปสู่เป้าหมายความยั่งยืนภายในปี 2573 ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลักเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน (The Ajinomoto Group Creating Shared Value: ASV”)


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *