TEI ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ) ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือ TEI นำโดย ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการ TEI, ดร.ฉัตรชัย อินต๊ะทา รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ สผ. คุณเบญจมาส โชติทอง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการและแผนงาน และคณะนักวิจัย TEI ร่วมจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5 และ PM10) จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ ภายใต้โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

การสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด รวมทั้งคณะวิทยากร นายเดโช ไชยทัพ ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ รศ.ดร. สมพร จันทระ ประธานคณะทำงานด้านวิชาการ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นายวิทยา ครองทรัพย์ กรรมการกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนผู้เข้าร่วมสัมมนาจากภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงร่างรายงานฯ อาทิ การให้ความสำคัญต่อการจัดการที่ดินทำกินในเขตป่า การรักษาป่าต้นน้ำเพื่อระบบนิเวศที่ดี การทบทวนและเสนอกลไกการดำเนินงานที่ยั่งยืน การวิเคราะห์ช่องว่างของงานวิจัยที่มีอยู่ การเพิ่มบทบาทของธุรกิจเอกชน เป็นต้น

คณะนักวิจัย จะนำข้อมูลไปทำการปรับปรุงรายงานให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน สามารถประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ได้อย่างประสิทธิภาพต่อไป


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *