BAM จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567


วันที่ 22 เมษายน 2567  นางทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)   พร้อมทั้งคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (E-Meeting) ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคาร BAM  สำนักงานใหญ่


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *