อีสท์ วอเตอร์ ผนึกกำลังสนับสนุนภารกิจการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มุ่งศึกษาแนวทางการบริการน้ำดิบและพัฒนาระบบผลิตน้ำประปา


อีสท์ วอเตอร์ ยกระดับความร่วมมือการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อพัฒนาศึกษา แนวทางการบริหารจัดการระบบน้ำดิบ การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตน้ำประปาสู่มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ ความร่วมมือครั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนให้มีน้ำประปาที่ทั่วถึงและสามารถดื่มได้จริงในอนาคตอันใกล้

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์  โดยนายสมบัติ อยู่สามารถรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและบัญชี ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ การร่วมศึกษาแนวทางการบริการจัดการระบบน้ำดิบ การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตน้ำประปาสู่มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดยนายจักรพงศ์ คำจันทร์ รักษาการผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้

            สำหรับความร่วมมือของอีสท์ วอเตอร์ และ กปภ. ในครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับความร่วมมือครั้งสำคัญที่ อีสท์ วอเตอร์จะได้สนับสนุนภารกิจของ กปภ. ในทุกมิติด้านน้ำ ทั้งการร่วมศึกษาแนวทางการบริการจัดการระบบน้ำดิบ เพื่อให้เกิดเสถียรภาพ ความมั่นคง และมีปริมาณน้ำดิบที่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนทั้งประเทศ การศึกษาศักยภาพ และความเป็นไปได้ของแหล่งน้ำ รวมถึงการศึกษาระบบสูบส่งน้ำดิบที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการผลิตน้ำประปาของแต่ละพื้นที่ นอกจากการศึกษาด้านน้ำดิบแล้ว ยังมีการศึกษาแนวทางและเทคโนโลยีการผลิตน้ำประปามาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ สู่การสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่จะมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง รวมทั้งศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ของโครงการ ความเสี่ยง และแผนการลงทุนที่จะเกิดขึ้นภายใต้ขอบเขตความร่วมมือต่อไปในอนาคตอีกด้วย

            ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา อีสท์ วอเตอร์ มีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคง และรักษาเสถียรภาพด้านแหล่งน้ำ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น้ำในระยะยาวมาอย่างต่อเนื่อง สู่การเป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงของการจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำครบวงจรของประเทศด้วยสมาร์ทเทคโนโลยี พร้อมที่จะสนับสนุนภารกิจของ กปภ. ในมิติด้านน้ำทุกมิติ ทั้งการให้บริการน้ำดิบ และการพัฒนาการผลิตน้ำประปา พร้อมสนับสนุนโครงการของ กปภ. สู่ความเป็นเลิศ และยั่งยืนด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึงต่อไป


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *