ม.ศรีปทุม มุ่งพัฒนา “Digital Transcript” พร้อมระบบตรวจสอบวุฒิออนไลน์ แก้ปัญหา “วุฒิปลอม” หนุนเชื่อม Ecosystem ศธ.-อว. ยกระดับการศึกษาไทย


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้บริการ “Digital Transcript” และระบบตรวจสอบวุฒิการศึกษาออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ช่วยให้บริษัทและหน่วยงานต่างๆ ตรวจสอบวุฒิของผู้สมัครงานหรือสมัครเรียนได้ง่ายๆ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย หมดปัญหาการรอคอยเอกสารยืนยันวุฒิจากมหาวิทยาลัย และป้องกันปัญหาวุฒิปลอม นักศึกษา-ศิษย์เก่า ดาวน์โหลด Digital Transcript ได้ง่ายๆ ผ่าน 3 ช่องทางออนไลน์​ โมบายแอป เว็บไซต์ และไลน์ สามารถใช้สมัครงานได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางหรือรอเอกสาร ปัจจุบันออกเอกสารแล้วทั้งหมด 8,481 ฉบับ หนุนเชื่อม Ecosystem ระบบเอกสารการศึกษาไทย   ทุกระดับชั้นของกระทรวงการศึกษา และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงการศึกษาในทุกระดับ และร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคอุตสาหกรรมขับเคลื่อนการใช้ Digital Transcript ให้แพร่หลายจะช่วยภาพรวมของประเทศมหาศาล

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) เปิดเผยว่า ปัจจุบันเรื่องของวุฒิการศึกษาปลอมของมหาวิทยาลัยต่างๆ ยังคงสร้างผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของบริษัทและหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการรับพนักงานเข้าทำงาน ประกอบกับมหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริการนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงนำ เอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกผ่านระบบบริการนักศึกษาในทุกส่วน เช่นเดียวกับ “Digital Transcript” เมื่อมีเทคโนโลยี Public Key Infrastructure (PKI) ที่สร้างความน่าเชื่อถือของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ ประกอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การยอมรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น มหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงได้เดินหน้าพัฒนาระบบ “Digital Transcript” ขึ้น เพื่อยกระดับการบริการเข้าสู่ยุค Digital อย่างเต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้น อำนวยความสะดวกทั้งนิสิตนักศึกษา ศิษย์เก่า และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษา ลดภาระงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบเอกสาร และส่งเสริมเรื่องสิ่งแวดล้อมในการช่วยลดการใช้กระดาษและการพิมพ์ อีกทั้งยังสะดวก ประหยัดเวลา สอดรับการผลักดันสู่ดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกมิติ

Digital Transcript สะท้อนวิสัยทัศน์ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาการศึกษา มุ่งสู่มหาวิทยาลัยยุคใหม่ ที่พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของนักศึกษา และสร้าง    การเปลี่ยนแปลงให้กับระบบการศึกษาในประเทศไทย Digital Transcript มีประโยชน์หลัก 2 ด้าน

1.ตรวจสอบวุฒิออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย บริษัทหรือหน่วยงานสามารถตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้สมัครงานได้ง่ายๆใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที ตรวจสอบได้เรียลไทม์ หมดปัญหาการรอคอยเอกสารยืนยันวุฒิจากมหาวิทยาลัย ป้องกันปัญหาวุฒิปลอมผ่าน 2 ช่องทาง

  • เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/ เลือกหัวข้อ “การตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษา”
  • เว็บไซต์ https://edocvalidation.digitalgov.go.th/validate ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (DGA)

2. สะดวกสำหรับนักศึกษา สามารถดาวน์โหลด Digital Transcript ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่าน 3 ช่องทาง SPU โมบายแอป ไลน์ และระบบ SCMS ของมหาวิทยาลัย ไม่ต้องเดินทางมาขอเอกสารที่มหาวิทยาลัย สามารถใช้แนบไฟล์สมัครงานหรือเรียนต่อออนไลน์ได้ทันที มีความปลอดภัย ป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เริ่มใช้ Digital Transcript กับผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นมา ปัจจุบันนักศึกษาและศิษย์เก่า ขอออกเอกสารแล้วทั้งหมด 8,481 ฉบับ

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) กล่าวทิ้งท้ายว่า การผลักดัน Digital Transcript หรือเอกสารการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยยังมีความท้าทาย ทั้งในมิติของจำนวนสถาบันที่ออกเอกสาร Digital Transcript และมิติของการรับรู้และยอมรับของหน่วยงานรัฐและเอกชน โจทย์ใหญ่คือการเชื่อมโยงทั้งระบบของเอกสารการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ครอบคลุมสถาบันการศึกษาทุกระดับในสังกัดกระทรวงการศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้การตรวจสอบเอกสารทางการศึกษาระหว่างสถาบัน บริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว   และปลอดภัย โดยการเชื่อมโยงทั้งระบบจะช่วยลดปัญหาวุฒิการศึกษาปลอม สร้างความมั่นใจให้  หน่วยงานรัฐและเอกชนยอมรับเอกสารทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ส่งผลดีต่อภาพรวมของประเทศไทยอย่างมหาศาล จากข้อมูลของ DGA หรือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) พบว่า ประเทศไทยมีผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอกประมาณ 300,000 ถึง 350,000 คนต่อปีหากครึ่งหนึ่งของบัณฑิต (ประมาณ 150,000 คน) ต้องการใช้ Transcript เพื่อสมัครงานหรือเรียนต่อ โดยเฉลี่ยใช้เวลา 3 สัปดาห์ต่อคน ในการตรวจสอบ Transcript ประเทศไทยเสียเวลาในการตรวจสอบทรานสคริปต์ 450,000 สัปดาห์ต่อปี หรือประมาณ 8,653 ปี เสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ตรวจสอบ และจัดส่งกว่าล้านบาทต่อปี  


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *