ม.อ. ติดอันดับสาขาเฉพาะโดดเด่นระดับโลกเพิ่มเป็น 7 สาขา จัดโดย QS World University Rankings by Subject 2024


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดอันดับสาขาเฉพาะที่โดดเด่นระดับโลกเพิ่มจาก 6 เป็น 7 สาขา โดยในปี 2024 มีสาขา Life Sciences & Medicine อยู่ในอันดับ 451-500 ขณะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีนี้ถูกจัดอยู่ในอันดับ 901-950 ของโลก จากการจัดอันดับโดย QS World University Rankings by Subject 2024ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 โดยได้พิจารณาจาก 5 ตัวชี้วัด ได้แก่

  1. ชื่อเสียงทางวิชาการ (Academic Reputation)
  2. ชื่อเสียงจากผู้จ้างงาน (Employer Reputation)
  3. จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนผลงานวิจัย (Citations per Paper)
  4. ดัชนีการประเมินคุณภาพผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (H-index)
  5. เครือข่ายความร่วมมือวิจัยนานาชาติ (International Research Network)

ข้อมูลอ้างอิง https://www.topuniversities.com/university-subject-rankings/life-sciences-medicine?search=prince%20of%20songkla
โดยที่ QS Stars Ratings ประเมินมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระดับดาว 4 ดวง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นสากลสูง และมีความเป็นเลิศในด้านผลงานวิจัยและการเรียนการสอน มีสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *